12. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica

z 12. pracovného stretnutia členov/členiek

Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 22.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: Prof. PhDr. Bohušová, PhD., Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková, PhD., Mgr. Reichwalderová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., študenti/študentky

Program pracovného stretnutia:

  1. Prezentácia témy: Komunitné tlmočenie – Community interpreting Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica)
  2. Diskusia

K bodu 1:

Zuzana Bohušová predstavila tému Komunitné tlmočenie – Community interpreting. V úvode prednášky sa sústredila na obsahové vymedzenie komunitného tlmočenia, identifikovala a charakterizovala sociokultúrne sféry (úrady verejnej správy, sféra zdravotníctva atď.), v ktorých prebieha komunitné tlmočenie najčastejšie. Zdôraznila, že história komunitného tlmočenia siaha približne do polovice 90-tych rokov predchádzajúceho storočia. Rozvoj komunitného tlmočenia sa spája najmä s menami renomovaných odborníkov, ku ktorým patria napr. Franz Pöchhacker, Sandra Hale. Prednášajúca poukázala na veľký význam komunitného tlmočenia pre verejnosť, morálnu ako aj finančnú nedocenenosť tých, ktorí sa mu venujú, zo strany spoločnosti. V jadre prednášky sa sústredila na rozsiahle znalostné, emocionálne a sociokultúrne kompetencie, ktoré musí mať profesionálny komunitný tlmočník. Na viacerých príkladoch z praxe poukázala Z. Bohušová, že komunitné tlmočenie prebieha veľmi často v prostrediach, v ktorých sa komunikuje a  tlmočí mocensky asymetricky. V závere prednášky konštatovala, že vychádzajúc z dynamiky súčasného sveta sa dá predpokladať, že bude potrebné pripravovať pre prax čoraz viacej komunitných tlmočníkov.

K bodu 2:

Po fundovanej prednáške nasledovala diskusia prítomných. V diskusii upriamili účastníci podujatia pozornosť najmä na porovnanie univerzitnej prípravy komunitných tlmočníkov na Slovensku a v nemecky hovoriacich krajinách.

 

 

 V Banskej Bystrici 22. 11. 2018

 

Vypracoval: Z. Dobrík

 

IMG_2391

IMG_2394

IMG_2396

IMG_2392

IMG_2395

IMG_2393

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *