11. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica

z 11. pracovného stretnutia členov/členiek

Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 19.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní:

Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Prof. Mgr. Krško, PhD., Mgr. Lauková, PhD.,

PhDr. Molnárová, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti/študentky

 

Program pracovného stretnutia:

  1. Prezentácia témy: Výskum jazykovej krajiny a jeho význam pre toponomastiku na príklade českého pohraničia – Mgr. Tereza Klemensová (Katedra českého jazyka FF, Ostravská univerzita, Ostrava)
  2. Diskusia

K bodu 1:

Tereza Klemensová predstavila tému Výskum jazykovej krajiny a  jeho význam pre toponomastiku na príklade českého pohraničia. V úvode prednášky sa sústredila na vznik a rozvoj vedeckého poznávania, ktoré sa zaoberá jazykovou krajinou. Vymenovala a čiastočne aj charakterizovala niektoré domáce aj zahraničné etablované osobnosti, ktoré sa jazykovou krajinou zaoberajú. Poukázala tiež na rôznorodé metodologické prístupy, ktoré možno uplatniť pri výskume jazykovej krajiny. Okrem toho sa zamerala aj na niektoré aspekty jazykovej krajiny na Slovensku, konkrétne na cestné a železničné tabule označujúce mestá a  obce v zmiešaných dvojjazyčných oblastiach, pričom ich porovnávala s cestnými a železničnými tabuľami, ktoré označujú jazykovo a kultúrne zmiešané mestá a obce v Českej republike. Jadro prednášky predstavovala prezentácia jej vlastného výskumu, ktorý priebežne realizuje v jesenickej oblasti, najmä v meste Jeseník (Olomoucký kraj). Ide o oblasť, v ktorej žila do roku 1945 rozsiahla nemecká komunita. Podľa autorky prednášky dochádza v posledných rokoch postupne k revitalizácii viacerých tamojších toponým, najmä v hovorenom jazyku.

K bodu 2:

Po fundovanej prednáške nasledovala diskusia prítomných. V diskusii bolo o. i. opakovane poukázané na skutočnosť, že téma jazykovej krajiny obsahuje rozsiahly výskumný potenciál. Jednou z možností ďalšieho výskumu je skúmanie krajiny, ktorú tvoria jazykové aj nejazykové znaky predstavujúce jeden celok.

 

V Banskej Bystrici 19. 11. 2018

 

Vypracoval: Z. Dobrík

20181119_095356

untitled_3

untitled_4

untitled_6

untitled_7

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *