O CLLP/About

ČO JE CLLP? / WHAT IS CLLP?

 

Stanovy

„Centra pre jazyk a jazykovú prax“

„Center for Language and Language Practices“(CLLP)

Preambula

Centrum pre jazyk a jazykovú prax / Center for Language and Language Practices je združenie vedeckých pracovníkov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorých spájajú spoločné záujmy pri riešení vedeckých otázok v oblasti všeobecnej a aplikovanej jazykovedy. Centrum pre jazyk a jazykovú prax, združenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, je združením bez právnej subjektivity, ktoré združuje predovšetkým vedeckých pracovníkov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vznik Centra pre jazyk a jazykovú prax schválil Akademický senát Filozofickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 5. novembra 2015.

 • 1 Názov a sídlo

(1) Názov centra v slovenskom jazyku je „Centrum pre jazyk a jazykovú prax“. Názov centra v anglickom jazyku je „Center for Language and Language Practices“. Centrum môže používať skratku názvu „CLLP“.

(2) Centrum má sídlo na Tajovského 51, SK-974 01 Banská Bystrica.

 • 2 Ciele a úlohy centra

(1) CLLP si kladie za cieľ (a) precizovanie jazykovednej profilácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a iných fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré majú záujem podieľať sa výskumne v oblasti vied súvisiacich s jazykom a to (b) so zámerom dosiahnuť zviditeľnenie sa aj na medzinárodnej úrovni. Základná intencia je definovaná vytvorením vedeckého rámca s výrazným interdisciplinárnym nasmerovaním, ktorého ťažiskové oblasti sa dajú zhrnúť nasledovne:

 1. Všeobecná jazykoveda
 2. jazyk a poznanie

1.1 kognitívne základy jazyka

1.2 jazyk ako sociálne sprostredkované kultúrne poznanie

1.3 jazyk ako poznanie kolektívnej normy

1.4 poznanie jazyka ako systému

1.4.1 štruktúra jazyka

1.4.2 vývin jazyka a dejiny jazyka

1.4.3 jazyk a jazyky (jazyková typológia)

1.4.4 jazykoveda jazykových variet (vrátane dialektológie)

 1. Jazyk ako nástroj konania

2.1 jazyk a komunikácia

2.2 praxeologické základy jazykového poznania a narábania s jazykom

2.3 osvojovanie si jazyka (L1, L2)

2.3.1 procesy osvojovania si jazyka (najmä L2) vrátane interkomprehenzie

2.3.2 didaktika materinského a cudzieho jazyka (L1 a L2)

2.4 preklad jazyka ako nástroja konania (translatológia)

2.5 výskum v oblasti odborných jazykov

2.6 jazyk v literárnej tvorbe

(2) CLLP si kladie za cieľ definovanie vyššie uvedených ťažiskových oblastí na pozadí zjednocujúcej myšlienky všeobecnej a aplikovanej kognitívnej lingvistiky, príp. všeobecnej a aplikovanej „Cultural Linguistics“ ako vzájomného prepojenia oporných bodov, ktoré budú základom vytvárania zodpovedajúcich výskumných úloh a ktoré majú prispieť k posilneniu vedecko-výskumného profilu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a k jeho zviditeľneniu.

(3) CLLP chce v tomto zmysle prispieť k spájaniu výskumných kapacít,
k vzájomnému zosúlaďovaniu tvorby výskumných cieľov a k vytváraniu návrhov podporujúcich integráciu výsledkov výskumnej činnosti do obsahu výučby. Významný moment je popritom aj podpora možností výraznejšieho zviditeľnenia vedeckých aktivít Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zahraničí s cieľom zlepšiť možnosti integrácie výskumných aktivít a plánov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na medzinárodnej úrovni a podnietiť príslušnú spoluprácu.

(4) CLLP má okrem toho záujem získavať pre spoluprácu aj mimouniverzitné, napr. komerčné organizácie, ktoré sa orientujú na jazyk.

(5) CLLP si okrem toho kladie za cieľ viesť mladých vedcov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa zameriavajú na lingvistiku, resp. vedy súvisiace s jazykom, a to v súlade s aktuálnymi výskumnými otázkami súvisiacimi s vyššie uvedenými ťažiskovými bodmi a chce tak prispievať k ich vzdelávaniu.

(6) Úlohou CLLP je podporovanie interdisciplinárneho výskumu a vzdelávania vo všetkých oblastiach jazykových vied v súlade s cieľmi vymedzenými
v preambule.

(7) Toto je realizované najmä prostredníctvom spájania existujúcich
a iniciovania vzniku, plánovania a formovania nových pracovných tímov
a vedeckých projektov; ďalej prostredníctvom finančnej podpory sponzorov; prostredníctvom spolupráce s inými pracoviskami alebo výskumnými združeniami v rámci a mimo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; podporovaním fakúlt pri koncepcii, koordinácii a vytváraní študijných programov a ponúk štúdia; podporovaním mladých vedcov a posilňovaním interdisciplinárne orientovaného vzdelávania; organizovaním spoločných vedeckých podujatí ako aj podporovaním interdisciplinárnej spolupráce formou spoločných seminárov, workshopov a iných typov verejných podujatí; spoločným využívaním vedomostí, technológií, zariadení a zdrojov.

 • 3 Členovia
 • Členovia CLLP sú:
 1. Riadni členovia: pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí chcú v rámci CLLP samostatne realizovať výskumné projekty alebo sa podieľať na vzdelávaní.
 2. Mimoriadni členovia: iní vedci a technológovia: a. Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; b. iných univerzít; c. iných zariadení, ktorí
  v zmysle ustanovení § 2 pôsobia v zodpovednej pozícii, ak spolupráca s nimi prispeje k dosiahnutiu cieľa.

(2) Členstvo vzniká na základe žiadosti po rozhodnutí predsedníctva (§ 6 ods. 2 bod 2). Dĺžka členstva je tri roky a na žiadosť člena môže byť predsedníctvom predĺžená (§ 6 ods. 2 bod 4).

(3) Riadny člen (odsek 1 bod 1) plní v rámci svojho členstva v CLLP svoje pracovné úlohy, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so zákonnými ustanoveniami a so znením Pracovného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

(4) Členovia sú podporovaní v snahách získavať dary, sponzorské prostriedky a projektové finančné prostriedky pre projekty realizované v rámci CLLP. Všetky finančné prostriedky, ktorými CLLP disponuje, sú spravované samostatne Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom vlastného na to určeného orgánu.

(5) Ďalej sú možné dve formy pridruženého členstva: 1. Alumnus CLLP:
a. Alumni sú bývalí členovia a bývalí pridružení členovia CLLP, ktorí majú aj naďalej záujem na aktivitách CLLP. b. Predsedníctvo si vyhradzuje právo prípadného odmietnutia prijatia bývalých členov ako alumni CLLP. 2. Pridružení členovia CLLP: a. pridružení členovia CLLP sú doktorandi alebo diplomanti členov CLLP, resp. vedcov, ktorí úzko spolupracujú s členmi CLLP. b. Pridruženie je povolené predsedníctvom CLLP prostredníctvom žiadosti, v ktorej je uvedené podporné stanovisko riadneho člena CLLP, na maximálne tri roky pre doktorandov a vedcov a na maximálne jeden rok u diplomantov. Členstvo môže byť na základe žiadosti predĺžené.

(6) Alumni CLLP a pridružení členovia CLLP podporujú členov CLLP v zmysle ustanovení §2.

 • 4 Orgány

Orgány CLLP sú:

valné zhromaždenie (§ 5) a

predsedníctvo (§ 6).

 • 5 Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie tvoria

 1. riadni členovia (§ 3 ods. 1 bod 1) a
 2. traja mimoriadni členovia zamestnaní na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (§ 3 ods. 1 bod 2 a), ktorí boli na návrh mimoriadnych členov (§ 3 ods. 1 bod 2) určení predsedníctvom.

(2) Valné zhromaždenie členov má nasledujúce úlohy:

 1. schvaľovanie stanov a rokovacieho poriadku a vykonávanie zmien
  v nich na podnet predsedníctva,
 2. prerokovávanie činnosti CLLP,
 3. vypracovávanie odporúčaní pre výskumný program a prijímanie nových výskumných projektov do CLLP,
 4. tvorba konceptu ponuky predmetov pre študentov vzťahujúcich sa na CLLP, prednesenie návrhu príslušnému, pre daný odbor kompetentnému vedeckému orgánu na ich zakomponovanie do ponuky predmetov,
 5. odporúčanie tém a organizačných foriem interdisciplinárnych workshopov,
 6. voľba predsedníctva (§ 6 ods. 1),
 7. schvaľovanie činnosti predsedníctva,
 8. rozhodovanie o ďalšej existencii alebo o zániku CLLP, po prvýkrát po uplynutí piatich rokov od založenia CLLP.

(3) Valné zhromaždenie musí byť zvolané predsedníctvom najmenej jeden raz ročne; mimoriadni členovia (§ 3 ods. 1 bod 2) CLLP sú pozvaní na valné zhromaždenie a majú – až na troch predsedníctvom určených mimoriadnych členov s hlasovacím právom (§ 5 ods. 1 bod 2) – poradnú funkciu. Na želanie viac ako tretiny členov s hlasovacím právom musí byť zvolané valné zhromaždenie v priebehu ôsmich týždňov. Predsedajúcim je predseda. Na schválenie ustanovení je potrebná jednoduchá väčšina členov s hlasovacím právom. Delegovanie hlasovacieho práva je prípustné.

 • 6 Predsedníctvo

(1) Predsedníctvo CLLP pozostáva z piatich členov, ktorých na obdobie dvoch rokov volí valné zhromaždenie (§ 5 ods. 1) spomedzi riadnych členov (§ 3 ods. 1 bod 1). Opätovné zvolenie je prípustné. Ak bude pôsobenie niektorého
z členov v predsedníctve ukončené pred uplynutím volebného obdobia, bude na zvyšok volebného obdobia zvolený do jeho funkcie iný člen.

(2) Úlohy predsedníctva sú:

 1. zostavenie návrhu rokovacieho poriadku,
 2. rozhodovanie o prijatí nových členov (§ 3 ods. 2 veta 1),
 3. ustanovenie troch členov oprávnených hlasovať spomedzi mimoriadnych členov (§ 5 ods. 1 bod 2),
 4. predlžovanie členstva (§ 3 ods. 2 veta 2),
 5. návrhy k aktuálnym bodom vo výskumnom programe a prijímanie nových výskumných projektov do CLLP,
 6. rozhodovanie o spôsobe narábania s finančnými prostriedkami, ktoré má CLLP k dispozícii,
 7. intenzívne podporovanie vedeckej a praktickej činnosti CLLP,
 8. organizovanie výročného kolokvia, v rámci ktorého budú predstavené vedecké práce CLLP,
 9. zostavenie výročnej správy o činnosti CLLP.
 • 7 Predseda

(1) Predsedníctvo si spomedzi svojich členov volí predsedu na obdobie dvoch rokov. Ostatní členovia predsedníctva ho však môžu v jednotlivých prípadoch počas jeho neprítomnosti alebo z jeho poverenia zastúpiť.

(2) Predseda má nasledujúce úlohy:

 1. vykonávanie uznesení zhromaždenia členov a predsedníctva,
 2. vedenie činnosti CLLP, zastupovanie CLLP navonok,
 3. zvolávanie a vedenie a. valného zhromaždenia a b. zasadaní predsedníctva.
 • 8 Vedenie združenia

(1) Predsedu CLLP pri plnení jeho úloh podporuje vedecký koordinátor. Vedecký koordinátor koná na pokyn predsedu. Vedeckého koordinátora volí predsedníctvo spomedzi svojich členov na obdobie dvoch rokov.

(2) Predsedníctvo vo svojej činnosti podporuje vedecký poradca predsedníctva, ktorý svojím poradenstvom prispieva k posudzovaniu obsahových aspektov prác CLLP. Vedeckého poradcu predsedníctva navrhuje riadnym členom (§ 3 ods. 1 bod 1)  predseda. Vedeckého poradcu predsedníctva volí predsedníctvo spomedzi svojich členov na obdobie dvoch rokov.

(3) Predsedu CLLP v plnení jeho úloh podporujú ďalší dvaja členovia predsedníctva, ktorých na obdobie dvoch rokov volí valné zhromaždenie (§ 5 ods. 1) spomedzi riadnych členov (§ 3 ods. 1 bod 1; § 6 ods. 1).

 • 9 Zánik združenia

(1) Ak sa valné zhromaždenie podľa § 5 ods. 2 bod 8 uznesie na zániku CLLP, pripadnú prostriedky, ktoré má CLLP k dispozícii (§ 3 ods. 4 veta 2), rozdelené spôsobom, na ktorom sa uznesie valné zhromaždenie, tým zariadeniam Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorých pôsobia riadni členovia v zmysle § 3 ods. 1 bod 1.

(2) Predseda bezodkladne informuje vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o zrušení CLLP.

 • 10 Záver

(1) Centrum pre jazyk a jazykovú prax začína realizovať svoju činnosť
od 5. novembra 2015

(2) Centrum pre jazyk a jazykovú prax je založené na dobu neurčitú.

 

V Banskej Bystrici, dňa 5. novembra 2016

 

Podpisy

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

dekan Filozofickej fakulty

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze

Centrum pre jazyk a jazykovú prax

 

 Statut des

„Center for Language and Language Practices“ (CLLP)

Entwurf: Wolfgang Schulze (27.12.2014)

Präambel

Das Center for Language and Language Practices (Zentrum für Sprache und Sprachpraxis) ist eine Arbeitsgemeinschaft von Forscherinnen und Forschern der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica, welches das gemeinsame Interesse an Forschungsfragen im Bereich der Allgemeinen und Angewandten Sprachwissenschaft verbindet. Das Zentrum für Sprache und Sprachpraxis ist eine von der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica getragene, nicht-rechtsfähige Arbeitsgemeinschaft von Wissenschaftlern, insbesondere der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica.

Die Entstehung des Zentrums für Sprache und Sprachpraxis wurde vom Akademischen Senat der Philosophischen Fakultät der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica den 5. November 2015 in Banská Bystrica bewilligt.

 • 1 Bezeichnung und Sitz

(1) Die Bezeichnung des Zenters in der deutschen Sprache lautet „Zentrum für Sprache und Sprachpraxis“, in der englischen Sprache „Center for Language and Language Practices“. Das Zentrum darf als „CLLP“ bezeichnet werden.

(2) Das CLLP hat seinen Sitz in Tajovského 51, SK-974 01 Banská Bystrica.

 • 2 Ziele und Aufgaben des Zentrums

(1) Das CLLP setzt es sich zum Ziel (a) das sprachwissenschaftliche Profil der Philosophischen Fakultät der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica und anderer Fakultäten der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica, die sprachwissenschaftliche Dimensionen repräsentieren, zu schärfen und (b) damit auch international wahrnehmbarer zu machen. Im Vordergrund steht die Entwicklung eines stark interdisziplinär ausgerichteten Forschungsrahmens, der sich  vor allem an folgenden Eckpunkten orientiert:

 1. Allgemeine Sprachwissenschaft
 2. Sprache und Wissen

1.1 Die kognitiven Grundlagen der Sprache

1.2 Sprache als sozial vermitteltes kulturelles Wissen

1.3 Sprache als kollektives Normwissen

1.4 Sprachwissen als systematisches Wissen

1.4.1 Die Struktur der Sprache

1.4.2 Sprachwandel und Sprachgeschichte

1.4.3 Sprache und Sprachen (Sprachtypologie)

1.4.4 Varietätenlinguistik (einschl. Dialektologie)

 1. Sprache als Handlung

2.1 Sprache und Kommunikation

2.2 Die praxeologischen Grundlagen sprachlichen Wissens und sprachlichen Handels

2.3 Sprachlernen (L1, L2)

2.3.1 Prozesse des Sprachlernens (bes. L2) einschl. Intercomprehension

2.3.2 Didaktik des L1/2-Erwerbs

2.4 Die Übersetzung sprachlichen Handelns (Translationswissenschaften)

2.5 Fachsprachliche Forschungen

2.6 Sprache im literarischen Schaffen

(2) Das CLLP setzt es sich zum Ziel, die hier genannten Eckpunkte mit der sie verbindenden Idee einer Allgemeinen und Angewandten Kognitiven Linguistik bzw. einer Allgemeinen und Angewandten „Cultural Linguistics“ als Netzwerk von Orientierungspunkten zu definieren, aus denen heraus entsprechende Forschungsvorhaben entwickelt werden und die dazu beitragen sollen das forschungsbezogene Profil der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica im Bereich sprachwissenschaftlicher Fragestellungen zu stärken und sichtbarer zu machen.

(3) Das CLLP will in diesem Sinne dazu beitragen Forschungskapazitäten zu bündeln, Forschungsvorhaben mit einander abzustimmen und Vorschläge zur Integration von Forschungsergebnissen in die Lehrinhalte zu entwickeln. Ein wesentliches Moment ist dabei auch die Förderung von Möglichkeiten, die internationale Wahrnehmung von Forschungsaktivitäten an der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica zu verbessern, um so auch Optionen für eine Integration der Forschungsaktivitäten und -vorhaben an der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica in internationale Zusammenhänge zu verbessern und entsprechende Kooperationen anzustoßen.

(4) Das CLLP ist zudem darum bemüht, auch außeruniversitäre, z.B. kommerzielle Einrichtungen, die sprachbezogene Zielsetzungen haben, für Kooperationen zu gewinnen.

(5) Zugleich setzt sich das CLPP zum Ziel den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der sprachwissenschaftlichen beziehungsweise sprachbezogenen Disziplinen an der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica an aktuelle Forschungsfragen im Rahmen der oben genannten Orientierungspunkte heranzuführen und einen Beitrag zu dessen Ausbildung zu leisten.

(6) Aufgabe des CLLP ist die Förderung der interdisziplinären Forschung und Lehre in allen Bereichen der Sprachwissenschaften entsprechend den Angaben der Zielsetzungen in der Präambel.

(7) Dies erfolgt insbesondere durch das Bündeln bestehender und das Initiieren, Planen und Organisieren neuer Arbeitsgruppen und Forschungsprojekte; die Unterstützung der Einwerbung von Drittmitteln; durch die Kooperation mit anderen Fächern oder Forschungsverbünden innerhalb und außerhalb der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica; durch Unterstützung der Fakultäten bei Konzeption, Koordination und Ausbau von Studiengängen und Lehrangeboten; durch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und durch die Stärkung interdisziplinärer Ausbildung; durch die Organisation von gemeinsamen wissenschaftlichen Veranstaltungen ebenso wie die Förderung der interdisziplinären Kooperation durch gemeinsame Seminare, Workshops und andere Arten von öffentlichen Veranstaltungen; durch gemeinsame Nutzung von Wissen, Technologien, Einrichtungen und Ressourcen.

 • 3 Mitglieder

(1) Mitglieder des CLLP sind:

 1. Ordentliche Mitglieder: An der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica tätige Hochschullehrer und Hochschulmitarbeiter, die im Rahmen des CLLP selbständig Forschungsprojekte durchführen oder sich an der Lehre beteiligen wollen.
 2. Außerordentliche Mitglieder: Andere Wissenschaftler und Technologen: a. an der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica; b. anderer Universitäten; c. anderer Einrichtungen, die im Sinne der Zielsetzung des § 2 in verantwortlicher Position tätig sind, wenn durch die Zusammenarbeit mit ihnen das Erreichen des Ziels gefördert wird.

(2) Die Mitgliedschaft wird auf Antrag durch Entscheidung des Vorstandes (§ 6 Abs. 2 Nr. 2) begründet. Sie besteht für drei Jahre und kann auf Antrag des Mitglieds durch den Vorstand verlängert werden (§ 6 Abs. 2 Nr. 4).

(3) Ein ordentliches Mitglied (Absatz 1 Nr. 1) erfüllt durch seine Mitarbeit im CLLP seine Dienstaufgaben, sofern gesetzliche Bestimmungen sowie die Ausgestaltung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses (so wie in der Arbeitsordnung der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica gegeben) nicht entgegenstehen.

(4) Die Mitglieder werden ermutigt, nach Möglichkeit Spenden und Drittmittel für CLLP-Projekte einzuwerben. Alle dem CLLP zur Verfügung stehenden Mittel werden von der Philosophischen Fakultät unter einer eigenen Anordnungsstelle gesondert verwaltet.

(5) Weiterhin sind zwei Assoziierungsformen möglich: 1. CLLP-Alumnus: a. Alumni sind ehemalige Mitglieder und ehemalige Assoziierte beim CLLP, die weiterhin Interesse an den Aktivitäten des CLLP haben. b. Der Vorstand behält sich vor, die Aufnahme von ehemaligen Mitgliedern als CLLP Alumni gegebenenfalls zu verweigern. 2. CLLP-Assoziierte: a. CLLP-Assoziierte sind Doktoranden oder Diplomanden von CLLP-Mitgliedern, bzw. Wissenschaftler, die mit CLLP-Mitgliedern eng zusammenarbeiten. b. Die Assoziierung wird auf Antrag unter Nennung des verantwortlichen CLLP-Mitglieds für maximal drei Jahre für Doktoranden und Wissenschaftler und für maximal ein Jahr bei Diplomanden durch die CLLP-Geschäftsführung bewilligt. Sie kann auf Antrag verlängert werden.

(6) CLLP-Alumni und CLLP-Assoziierte unterstützen die CLLP-Mitglieder im Sinne der in §2 genannten Zielsetzungen des CLLP.

 • 4 Organe

Organe des CLLP sind:

 • die Mitgliederversammlung (§ 5) und
 • der Vorstand (§ 6).
 • 5 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung bilden

 1. die Ordentlichen Mitglieder (§ 3 Abs. 1 Nr. 1) und
 2. drei an der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica beschäftigte Außerordentliche Mitglieder (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 a), die vom Vorstand auf Vorschlag der Außerordentlichen Mitglieder (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) bestellt wurden.

(2) Sie hat folgende Aufgaben:

 1. Verabschiedung und Änderung des Statuts und der Geschäftsordnung auf Vorschlag des Vorstandes.
 2. Beratung über die Tätigkeit des CLLP.
 3. Ausarbeitung von Empfehlungen für das Forschungsprogramm und die Aufnahme neuer Forschungsprojekte in das CLLP.
 4. Entwurf von CLLP-bezogenen Lehrveranstaltungen, Vorschlag an die jeweils fachlich zuständige wissenschaftliche Einheit für die Übernahme in deren Lehrveranstaltungsangebot.
 5. Empfehlung von Themen und Organisationsformen interdisziplinärer Workshops.
 6. Wahl des Vorstands (§ 6 Abs. 1).
 7. Entlastung des Vorstands.
 8. Entscheidung über die Weiterführung oder Auflösung des CLLP, erstmalig nach Ablauf von 5 Jahren seit Gründung des CLLP.

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mindestens einmal im Jahr einzuberufen; die Außerordentlichen Mitglieder (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) des CLLP werden zur Mitgliederversammlung eingeladen und wirken bis auf die drei vom Vorstand bestellten stimmberechtigten Außerordentlichen Mitglieder (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) beratend mit. Auf Wunsch von mehr als einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder ist die Mitgliederversammlung innerhalb von acht Wochen einzuberufen. Der Sprecher führt den Vorsitz. Beschlüsse erfordern die einfache Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder. Stimmrechtsübertragung ist zulässig.

 • 6 Vorstand

(1) Der Vorstand von CLLP besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung (§ 5 Abs. 1) aus dem Kreis der Ordentlichen Mitglieder (§ 3 Abs. 1 Nr. 1) für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, erfolgt für den Rest der Amtszeit eine Nachwahl.

(2) Aufgaben des Vorstandes sind:

 1. Erstellung eines Vorschlages für eine Geschäftsordnung,
 2. Entscheidung über die Aufnahme von neuen Mitgliedern (§ 3 Abs. 2 Satz 1),
 3. die Bestellung von drei Stimmberechtigten aus dem Kreis der Außerordentlichen Mitglieder (§ 5 Abs. 1 Nr. 2),
 4. Verlängerung der Mitgliedschaft (§ 3 Abs. 2 Satz 2),
 5. Vorschläge zu aktuellen Punkten im Forschungsprogramm und die Aufnahme neuer Forschungsprojekte in das CLLP,
 6. Entscheidung über die Vergabe der dem CLLP zur Verfügung stehenden Mittel,
 7. Förderung der wissenschaftlichen und praktischen Arbeit des CLLP mit Rat und Tat,
 8. Organisation eines jährlichen Kolloquiums, in dem die wissenschaftlichen Arbeiten des CLLP vorgestellt werden,
 9. Erstellung eines jährlichen Tätigkeitsberichts des CLLP.
 • 7 Sprecher

(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte für die Dauer von zwei Jahren einen Sprecher. Die anderen Mitglieder des Vorstands können jeweils einzeln während seiner Abwesenheit oder in seinem Auftrag stellvertretend tätig werden.

(2) Der Sprecher hat folgende Aufgaben:

 1. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes,
 2. Führung der Geschäfte des CLLP, Vertretung des CLLP nach außen,
 3. Einberufung und Leitung a. der Mitgliederversammlung und b. der Vorstandssitzungen
 • 8 Geschäftsführung

(1) Der Sprecher des CLLP wird bei der Erledigung seiner Aufgaben durch einen wissenschaftlichen Koordinator unterstützt. Der Wissenschaftliche Koordinator wird auf Weisung des Sprechers tätig. Den wissenschaftlichen Koordinator wählt der Vorstand aus seiner Mitte für die Dauer von zwei Jahren.

(2) Die Arbeiten des Vorstands werden unterstützt von einem Wissenschaftlichen Berater, der beratend zur inhaltlichen Abstimmung der Arbeiten des CLLP beiträgt. Der Wissenschaftliche Berater wird vom Sprecher dem Kreis der  Ordentlichen Mitglieder (§ 3 Abs. 1 Nr. 1) vorgeschlagen und für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Den wissenschaftlichen Berater wählt der Vorstand aus seiner Mitte für die Dauer von zwei Jahren.

(3) Die Arbeiten des Vorstands werden unterstützt von zwei weiteren Mitgliedern des Vorstands. Sie werden vom Kreis der Ordentlichen Mitglieder (§ 3 Abs. 1 Nr. 1; § 6 Abs. 1) vorgeschlagen und von Mitgliederversammlung (§ 5 Abs. 1) für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

 • 9 Auflösung

(1) Beschließt die Mitgliederversammlung nach § 5 Abs. 2 Nr. 8 die Auflösung des CLLP, fallen die dem CLLP zur Verfügung stehenden Mittel (§ 3 Abs. 4 Satz 2) nach einem von der Mitgliederversammlung beschlossenen Schlüssel denjenigen Einrichtungen der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica zu, an denen die ordentlichen Mitglieder im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 tätig sind.

(2) Der Sprecher informiert die Universitätsverwaltung umgehend über die Auflösung des CLLP.

 • 10 Schlussbestimmungen

(1) Das Zentrum für Sprache und Sprachpraxis beginnt seine Tätigkeit
zum 5. November 2015

(2) Das Zentrum für Sprache und Sprachpraxis wird unbefristet gegründet

 

Banská Bystrica, den 5. November 2015

 

Unterzeichnungen

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Dekan der Philosophischen Fakultät

der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Prodekan für Wissenschaft, Forschung

und für Doktorandenstudium

der Philosophischen Fakultät

der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica

 

Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze

Zentrum für Sprache und Sprachpraxis

 

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE A PARTNERI / COOPERATING ORGANIZATIONS AND PARTNERS