17. pracovné stretnutie CLLP

16.pracovné stretnutie_Z.B.3_jpg IMG_20220504_145942780_HDR IMG_20220504_145933154_HDR

smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart

Zápisnica

zo 17. pracovného stretnutia

Centra pre jazyk a jazykovú prax/Center for Language and Language Practices – CLLP

zo dňa 04. 05.2022, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: Prof. Bohušová, Doc. A. Ďuricová, Dr. J. Lauková, Doc. I. Nagy, Dr. J. Štefaňáková, Doc. S. Tóth, Dr. N. Zemaníková, Prof. Golema, Doc. Jesenská, Dr. A. Kurhajcová, Mgr. M. Mikušková, študenti a študentky FF UMB

 

Program pracovného stretnutia:

  1. Prezentácia témy: Jazyková krajina v pohybe Prof. Jaromír Krško (Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB), Doc. Zdenko Dobrík a Dr. Eva Molnárová (Katedra germanistiky FF UMB).

 

K bodu 1:

Pracovné stretnutie CLLP bolo zároveň jedným z podujatí s názvom Akademické rendezvous, ktoré už dlhšie obdobie organizuje Filozofická fakulta UMB v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB. Na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí CLLP malo toto stretnutie od začiatku formu rozhovoru, ktorý moderoval prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FF UMB docent Imrich Nagy. Na tému Jazyková krajina v pohybe sa rozprával s prof. Jaromírom Krškom, doc. Zdenkom Dobríkom a Dr. Evou Molnárovou. Účastníci rozhovoru predstavili tému najmä v kontexte prebiehajúceho projektu APVV Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. V rozhovore sa prítomní zamerali na rôznorodosť vymedzenia pojmu jazyková krajina a predstavenie daného projektu, t. j. akým spôsobom vznikla idea vytvoriť projekt zameraný na predmetnú tému, ciele a jedinečnosť projektu, súčasný stav riešenia projektu a prezentáciu doterajších výsledkov projektu, projektové aktivity v nadchádzajúcom období. V rozhovore sa opakovane objavoval akcent na dynamickosť, nepretržitú premenlivosť jazykovej krajiny, ktorá je podmienená rôznymi mimojazykovými kontextami, v ktorých sú obsiahnuté záujmy rôznych skupín a indivíduí. V súvislosti s tým rezonovali viaceré atribúty jazykovej krajiny – viacjazyčnosť, multimodalita, prítomnosť tradície a kreativity v jazykovej krajine, porovnávací aspekt jazykovej krajiny s dôrazom na jazykovú krajinu miest, ktoré sú zastúpené v projekte, aj ďalších miest mimo projektu. Do rozhovoru spontánne vstupovali tiež zástupcovia publika svojimi otázkami, podnetmi i  skúsenosťami, ktoré nadobudli počas vlastných výskumov.

 

 V Banskej Bystrici 9. 5. 2022                                        Vypracoval: Z. Dobrík, v. r.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *