15. pracovné stretnutie CLLP

 Zápisnica

z 15. pracovného stretnutia

Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 05.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: Doc. PaedDr. Jesenská, PhD., Mgr. Kurhajcová, PhD, Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., Mgr. Urbancová, PhD., študenti a študentky.

Program pracovného stretnutia:

  1. Prezentácia témy: Konštruovanie jazykového obrazu premenovania ulice po Maxovi Brosem v slovenskom masmediálnom priestore Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica)
  2. Diskusia

K bodu 1:

Prednášajúci predstavil tému Konštruovanie jazykového obrazu premenovania ulice po Maxovi Brosem v slovenskom masmediálnom priestore. Jazykové a iné semiotické vyrovnávanie sa sociokultúrnych spoločenstiev s ich kolektívnou minulosťou, teda aj vyrovnávanie sa s už nežijúcimi prominentnými osobnosťami a aj so súčasnými udalosťami, do ktorých sú tieto osobnosti symbolicky zapojené, je nadčasový problém, nezriedka presahujúci rámec jedného sociokultúrneho spoločenstva. Stredobodom pozornosti prednášky boli podoby jazykového obrazu premenovania ulice po Maxovi Brosem v Prievidzi v slovenskom masmediálnom priestore. Autor v nej o. i. zdôraznil, že téma premenovania (pomenovania) ulíc a iných verejných priestorov môže presiahnuť rámec akademickej diskusie a stať sa zaujímavou aj pre verejnosť, ktorá ju (danú tému) vníma ako sociálny problém. Teoreticko-metodologickým východiskom analýzy jazykového obrazu boli cieľavedome vybrané prístupy kritickej analýzy diskurzu (R. Wodak, N. Fairclough).

.

K bodu 2:

Po prednáške nasledovala dlhá a veľmi podnetná diskusia. Stredobodom pozornosti diskutujúcich boli koncepty kolektívna pamäť, kultúrna pamäť, komunikačná pamäť v kontexte témy prednášky aj v širšom kontexte.

 V Banskej Bystrici 09. 11. 2019                                        Vypracoval: Z. Dobrík, v. r.

 

15. pracovné stretnutie_3 15. pracovné stretnutie_6 15. pracovné stretnutie_7

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *