• Pozvánka na 6. pracovné stretnutie CLLP
  • 5. pracovné stretnutie
  • Seminár k prekladateľským nástrojom: MemoQ
  • 4. pracovné stretnutie
  • 3. pracovné stretnutie
5_PS_CLLP_11

5. pracovné stretnutie

Zápisnica z 5. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 9.5.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: dr. Höhn, doc. Krško, dr. Jesenská, doc. Liashuk, dr.Tuhárska, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Kognitívna sémantika v kontexte všeobecnej lingvistiky: možnosti sprístupnenia konceptuálneho priestoru na príklade nemeckej lexémy “Zeit” – dr. Tuhárska Diskusia. K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavila dr. Tuhárska tému Kognitívna sémantika v kontexte…

Read More >>