13. pracovné stretnutie CLLP

 Zápisnica

z 13. pracovného stretnutia

Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 12.03.2019, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Doc. PhDr. Ďuricová, PhD., Doc. Gašová, PhD., Doc. Jančovič, PhD. Mgr. Jurčáková, PhD., Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., Ch. Schechirow, M. A., Dr. Ilona Schulze

Program pracovného stretnutia:

  1. Prezentácia témy: Was will die Cultural Linguistics? Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica, LMU Mníchov)
  2. Diskusia

K bodu 1:

V úvodnej časti prednášky Was will die Cultural Linguistics? vymedzil Wolfgang Schulze  predmet bádania kultúrnej lingvistiky vo vzťahu ku kognitívnej lingvistike. Identifikoval a charakterizoval v čom spočívajú prieniky medzi kognitívnou a kultúrnou lingvistikou a následne poukázal aj na ich špecifiká. Zdôraznil, že viaceré pojmy patria do záujmovej sféry tak kognitívnej ako aj kultúrnej lingvistiky (napr. znalosti, konceptualizácia, kategorizácia, konceptuálna metafora). Potom venoval podrobnejšiu pozornosť kultúrnej lingvistike, ktorej súčasťou je o. i. kultúrna sémantika, multimodálna lingvistika a „linguistic landscape“ (jazyková krajina).

K bodu 2:

Po prednáške nasledovala diskusia. V súvislosti s pripravovaným projektom APVV, ktorí sa zameriava na dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny rozvinuli prítomní mnohopodnetnú diskusiu vzťahujúcu sa k téme projektu.

 V Banskej Bystrici 19. 03. 2019                                             Vypracoval: Z. Dobrík, v. r.

 

13.pracovné stretnutie_2 13.pracovné stretnutie_3 13.pracovné stretnutie_4 13.pracovné stretnutie_5 13.pracovné stretnutie_6 13.pracovné stretnutie_7

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *